Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

                     


Integritetspolicy

E-post: [email protected]

Organisationsnummer: 559231-6912

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter på The Green Wave AB

Din personliga integritet är viktig hos oss på The Green WaveAB och den värnar vi om. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter, och därför har vi upprättat denna Integritetspolicy. Här förklarar vi hur och varför vi hanterar dina personuppgifter samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig.

The Green Wave AB är registeransvarig för de personuppgifter du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Har du några frågor eller funderingar så finns vi här för att hjälpa dig. Våra kontaktuppgifter hittar du längst upp på denna sida.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du t.ex. handlar varor, tar emot erbjudanden eller då du i övrigt använder våra tjänster så samlar vi in uppgifter som du själv lämnar till oss. Exempel på personuppgifter vi samlar in och behandlar från dig är:

Namn, personnummer eller organisationsnummer

Adress

Telefonnummer och e-post

Betalningsinformation

IP-adress och information om din användning av The Green Wave AB webbplatser

Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till

Uppgifter om dina inköp

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss så kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är adress- och kontaktuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adress- och kontaktuppgifter till dig.

Syfte med behandling av personuppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter så gör vi det enbart med ett fastställt syfte, exempelvis för att kunna fullborda en tjänst och skicka din order. Nedan kan du läsa mer om vad vi samlar in och till vilket syfte.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter om dig i syfte att marknadsföra produkter och tjänster som är relevanta för dig, samt för att skicka dig personliga erbjudanden. Detta gör vi genom att analysera statistik om vad du tidigare handlat hos oss, detta för att kunna skicka erbjudanden som är anpassade efter vad vi uppfattar att du kan vara intresserad av.

Dessa personuppgifter behandlar vi endast med ditt samtycke, och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

För detta syfte behandlar vi:

Namn

Kontaktuppgifter som t.ex. mailadress, postadress och telefonnummer

Köphistorik (används endast i syftet med personliga erbjudanden)

Användarhistorik, t.ex. information om din användning av vår hemsida och information om hur du tar emot våra mailutskick

Utveckling av verksamheten

Vi behandlar uppgifter om köphistorik i syfte för att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utveckling av vår verksamhet. Du kan läsa mer om vilken statistik vi för under Google Analytics.

I detta syfte behandlar vi namn, kontaktuppgifter, information vad du köper från oss.

Överföring till tjänsteleverantörer

Vi kan komma att dela personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till The Green Wave AB t.ex. transporter (fraktbolag), IT-leverantörer (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar), Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer), Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer) och våra återförsäljare. Dessa företag för endast behandla personuppgifter enligt våra instruktioner. Mer information om vilka tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner kan lämnas på begäran.

Fullbordande av tjänst och avtal

För att vi ska kunna fullborda en tjänst eller avtal mellan dig och The Green Wave AB så kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att t.ex. skicka din beställning, göra återköp eller andra kundtjänstrelaterade ärenden.

Överföring till följd av lagkrav

Vi kan lämna nödvändiga uppgifter och information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Den lagliga grunden för sådan överföring är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Var lagrar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Uppgifter kan komma att överföras och behandlas i ett land utanför EU/EES.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES, och att vi följer gällande lagstiftning.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Skydd av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. The Green Wave AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför The Green Wave AB och Visa Gumman. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddsbestämmelserna har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av dina rättigheter som beskrivs nedan.

Rätt till information. Du har rätt att få information om vi behandlar dina personuppgifter. Det betyder att du ska få information både när uppgifterna samlas in och när du begär det själv. Informationen är kostnadsfri och ska ges i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form). Om en personuppgiftsincident skulle ske hos den personuppgiftsansvarige (till exempel ett dataintrång) så ska särskild information ges ut till dig som registrerad. Detta om det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse. Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade. Det innebär också att den du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätten till radering (att bli bortglömd). Du har rätt att begära att uppgifterna som avser dig raderas i följande fall:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.

Om du motsätter dig behandling av uppgifter för direktmarknadsföring.

Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen av en intresseavvägning vi gjort, och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Om uppgifter raderas på din begäran så ska vi informera de som vi lämnat ut uppgiften till om raderingen. Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Rätt till begränsning av behandling. Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör så informerar vi dig om detta.

Rätten till dataportablitet. Du har, under vissa omständigheter, rätt att få ut och använda dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt gäller dock bara uppgifter du själv har tillhandahållit oss och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Rätt att göra invändningar. Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att göra invändningar mot direkt marknadsföring. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål av The Green Wave AB.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskyddet på mycket stort allvar och hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan kontakta vårt [email protected] och ange GDPR i ämnesraden.

Om du anser att The Green Wave AB behandlar dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in klagomål hos Dataskyddsmyndigheten.

Uppdateringar av Integritetspolicy

The Green Wave AB kan behöva uppdatera vår Integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i Integritetspolicyn.

Senast uppdaterad: 2021-04-27